dnes je 17.4.2024

Input:

238/2006 Z.z., Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

238/2006 Z.z.
zákon
zo 16. marca 2006
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
528/2006 Z.z.
15. 10. 2006
mení § 3, § 5, § 13
94/2007 Z.z.
1. 4. 2007
ruší § 9 ods. 3
408/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
143/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
143/2010 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
550/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
251/2012 Z.z.
1. 9. 2012
Ruší čl. IV
391/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 7, § 13b a poznámku pod čiarou
143/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 11
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
308/2018 Z.z.
1. 1. 2019
Ruší Čl. I
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušený zákonom č. 308/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z.z., zákona č. 428/2003 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z. a zákona č. 659/2005 Z.z. sa mení takto:
§ 23 c sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33a.
Čl. III
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1. § 4 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky spolu s návrhom finančného plánu zabezpečenia tejto stratégie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,”.
2. V čl. VI sa slovo „2007” nahrádza slovom „2012”.
Čl. IV
Zrušený zákonom č. 251/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. 9. 2012.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006. Ustanovenia uvedené v článku I § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4 až 6 strácajú účinnosť 1. júla 2026.
 
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha k zákonu č. 238/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).

Poznámky pod čiarou
1§ 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a§ 45 ods. 2 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 4 k zákonu č. 355/2007 Z.z.
1b§ 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 355/2007 Z.z.
2Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z.z.).
3§ 2 písm. o) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4§ 2 písm. s) a § 20 zákona č. 541/2004 Z.z.
5§ 22 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z.z.
6§ 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z.z.
7§ 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod D k zákonu č. 541/2004 Z.z.
8Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10§ 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení zákona č. 238/2006 Z.z.
11Zákon č.