dnes je 15.4.2024

Input:

44/1988 Zb., Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), v znení účinnom k 1.1.2015

44/1988 Zb.
ZÁKON
z 19. apríla 1988
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
498/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení, 72 novelizačných bodov
558/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení, 30 novelizačných bodov
203/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 32a ods. 11
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 32a ods. 6
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení, 11 novelizačných bodov
219/2007 Z.z.
1. 6. 2007
mení a dopĺňa 44 novelizačných bodov
577/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
73/2009 Z.z.
15. 3. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
104/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa § 28 a § 30
114/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa § 28 a poznámku pod čiarou
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa § 5, § 34 a prílohu
311/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
160/2014 Z.z.
15. 6. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
285/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
374/2014 Z.z.
1.1.2015
mení a dopĺňa 1 novelizačným bodom
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto zákona je ustanoviť zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach.
§ 2
Nerasty
(1) Za nerasty sa podľa tohto zákona považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry.
(2) Za nerasty sa podľa tohto zákona nepovažujú
a)  vody s výnimkou mineralizovaných vôd, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty,
b)  prírodné liečivé vody a prírodné stolové minerálne vody, aj keď sa z nich môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty, ďalej liečivé bahná a ostatné produkty prírodných liečivých zdrojov,
c)  rašelina,
d)  bahno, piesok, štrk a okruhliaky v korytách vodných tokov, pokiaľ neobsahujú vyhradené nerasty v dobývateľnom množstve,
e)  kultúrna vrstva pôdy, ktorá je vegetačným prostredím rastlinstva.
§ 3
Rozdelenie nerastov na vyhradené a nevyhradené
(1) Vyhradené nerasty sú
a)  rádioaktívne nerasty,
b)  všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny vhodné na energetické využitie,
c)  nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy,
d)  magnezit,
e)  nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny,
f)  kamenná soľ, draselné, bórové, brómové a jódové soli,
g)  grafit, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit, sklársky a zlievarenský piesok, minerálne farbivá, bentonit,
h)  nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov,
i)  granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín,
j)  technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene,
k)  halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,
l)  kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením,
m)  mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty,
n)  technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nepatria medzi plyny uvedené pod písmenom b).
(2) Ostatné nerasty sú nevyhradené nerasty.
(3) Pri pochybnostiach, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom, rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 4
Ložisko nerastov
Ložiskom nerastov podľa tohto zákona (ďalej len „ložisko”) je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou činnosťou 1) a obsahujú nerasty.
§ 5
Nerastné bohatstvo
(1) Nerastné bohatstvo podľa tohto zákona tvoria ložiská vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložiská”).
(2) Za nerastné bohatstvo sa podľa tohto zákona považujú aj prírodné horninové štruktúry a podzemné