dnes je 14.4.2024

Input:

212/2016 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

212/2016 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. júna 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona č. 418/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd sa vykonáva podľa technických noriem.1a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1aNapríklad STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2012) (75 7051), STN EN 15204 Kvalita vody. Pokyny na stanovenie fytoplanktónu inverznou mikroskopiou (Utermöhlova metóda) (75 7851), STN EN 15972 Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívne a kvalitatívne skúmanie morského fytoplanktónu (75 7852), STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a (75 7380), STN EN 15460 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie makrofytov v jazerách (75 7714), STN EN 14184 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách (75 7713), STN EN 15708 Kvalita vody. Návod na prieskum, odber vzoriek a laboratórnu analýzu fytobentosu v plytkých tečúcich vodách (75 7716), STN EN 13946 Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predúpravu vzoriek bentických rozsievok z riek a jazier (75 7754), STN EN 14407 Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsievok vo vzorkách z riek a jazier (75 7839), STN EN ISO 10870 Kvalita vody. Návod na výber metód a zariadení na odber vzoriek bentických makroevertebrát v sladkých vodách (ISO 10870: 2012) (75 7750), STN EN 15196 Kvalita vody. Pokyny na odber vzoriek a úpravu exúvií kukiel dvojkrídleho hmyzu čeľade Chironomidae na ekologické hodnotenie (75 7756), STN EN 16150 Kvalita vody. Pokyny na pomerný (pro-rata) multihabitatový odber vzoriek bentických makroevertebrát v brodných tokoch (75 7751), STN EN ISO 19493 Kvalita vody. Pokyny na biologický prieskum morských pevných substrátov (ISO 19493: 2007) (75 7701), STN EN ISO 16665 Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívny odber a spracovanie vzoriek makrofauny morského dna (ISO 16665: 2014) (75 7757), STN EN 14962 Kvalita vody. Pokyny na výber metód odberu vzoriek rýb (75 7758), STN EN 14011 Kvalita vody. Odber vzoriek rýb pomocou elektrického prúdu (75 7753), STN EN 15910 Kvalita vody. Návod na odhad početnosti rýb mobilnými