dnes je 15.4.2024

Input:

318/2012 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

318/2012 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 146/2023 Z.z.]
ZÁKON
z 19. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 45 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.”.
2. V § 2 písm. a) sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 1a.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov” nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z.z.”.
4. V § 2 písm. i) sa za slovo „zneškodnenia” vkladajú slová „oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako je pyrolýza, splynovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky, ktoré pri tomto spracovaní vznikajú, následne spália”.
5. V § 2 písm. j) sa vypúšťa slovo „parných”.
6. § 2 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p) spaľovacím zariadením technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla,
q) palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.”.
7. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Zariadenia stacionárnych zdrojov sa podľa dátumu ich povolenia a dátumu ich uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia a podľa uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa ustanovených spôsobov.”.
8. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení stacionárneho zdroja podľa odseku 2, o jeho kategórii podľa odseku 4 a o členení zariadenia stacionárneho zdroja podľa odseku 3 rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.”.
9. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú z možností najlepších dostupných techník.5Tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov.”.
10. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do tohto množstva sa nezapočítavajú emisie z medzinárodnej námornej dopravy a emisie z lietadiel okrem emisií z cyklu pristávania a štartu.”.
11. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 11, ktoré znejú:
„(5) Cyklus pristávania a štartu lietadiel je cyklus v každom prevádzkovom režime vyjadrený týmito časmi:
a) približovanie štyri minúty,
b) pohyb a chod naprázdno na zemi 26 minút,
c) vzlietnutie 0,7 minúty,
d) stúpanie 2,2 minúty.
(6) Na účely plnenia dlhodobých cieľov zameraných na neprekračovanie kritických úrovní a kritických