dnes je 14.4.2024

Input:

442/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia

442/2013 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 244/2016 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) až e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. sa mení takto:
Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 12 k vyhláške č. 360/2010 Z.z.
INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A ZÁVÄZNÉ TEXTY VYHLÁSENIA A ODVOLANIA ICH PREKROČENIA
A. Výstražné prahy pre znečisťujúce látky okrem ozónu a častíc PM10
Hodnoty sa merajú počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu či aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
 
Znečisťujúca látka
Výstražný prah
Oxid siričitý
500 µg/m3
Oxid dusičitý
400 µg/m3
B. Informačný a výstražný prah pre ozón
 
Účel
Priemerované obdobie
Prah
Upozornenie
1 hodina
180 µg/m3
Výstraha
1 hodina1
240 µg/m3
Poznámka:
1 Na vykonávanie § 12 ods. 2 a § 13 zákona sa prekročenie prahu meria alebo predpovedá tri po sebe nasledujúce hodiny.
B1. Signál upozornenia a výstrahy pre ozón
Signál „Upozornenie” nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 μg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer a signál „Výstraha” nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 μg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
B2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre ozón
Text vyhlásenia signálu „Upozornenie”
Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať ozónová smogová situácia.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Upozornenie”
Zrušuje sa signál „Upozornenie” na možnosť výskytu ozónovej smogovej situácie.
Platnosť signálu sa končí o ..... hodine dňa .....
Text vyhlásenia signálu „Výstraha”
Nastala ozónová smogová situácia. Vyhlasuje sa signál „Výstraha”.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Výstraha”
Zrušuje sa signál „Výstraha”.
Platnosť signálu sa končí o.....hodine dňa.....
C. Informačný a výstražný prah pre častice PM10
 
Účel
Priemerované obdobie
Prah
Upozornenie
24 hodín
100 µg/m3
Výstraha
24 hodín
150 µg/m3
C1. Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10
Signály upozornenia a výstrahy pre častice PM10 nasledujú po nameraní prekročenia prahu dva po sebe nasledujúce dni a zároveň je za posledných 6 hodín na automatických monitorovacích staniciach v zóne alebo aglomerácii rastúci trend hodinových koncentrácií častíc PM10 aspoň na polovici počtu staníc.
Signál „Upozornenie” nasleduje pre častice PM10 po prekročení informačného prahu 100 μg/m3 vyjadreného ako dvadsaťštyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie častíc PM10 a signál „Výstraha” nasleduje po prekročení výstražného prahu 150