dnes je 15.4.2024

Input:

296/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

296/2017 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. novembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 293/2017 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. a) sa za slová „výstražné prahy,” vkladajú slová „podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o jej zrušení,”.
2. V § 2 odsek 10 znie:
„(10) Informačné prahy, výstražné prahy a podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia o pominutí smogovej situácie, výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou sú uvedené v prílohe č. 10.”.
3. V prílohe č. 1 časti B tabuľke v stĺpci „Limitná hodnota” pri znečisťujúcej látke SO2 pre priemerované obdobie 1 h sa slová „4-krát” nahrádzajú slovami „24-krát”.
4. V prílohe č. 6 časti A tabuľke v prvom stĺpci sa nad slovom „merania” odkaz „4” nahrádza odkazom „3a”.

Poznámka pod tabuľkou 3a znie:

3aIndikatívne merania pre SO2, NO2, NOX, CO, benzén, častice PM10, častice PM2,5, Pb, ozón a súvisiace NO a NO2 sú merania, ktoré spĺňajú menej prísne ciele v kvalite údajov, ako sa vyžaduje pri stálych meraniach.”.
5. V prílohe č. 6 časti A v poznámkach vo štvrtom bode sa za slová „Indikatívne merania” vkladajú slová „pre BaP, As, Cd, Ni, PAH, plynnú ortuť a celkovú depozíciu”.
6. Príloha č. 10 znie:
„Príloha č. 10 k vyhláške č. 244/2016 Z.z.
INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A PODMIENKY NA VYDANIE OZNÁMENIA O VZNIKU SMOGOVEJ SITUÁCIE, OZNÁMENIA O POMINUTÍ SMOGOVEJ SITUÁCIE, VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU A OZNÁMENIA O ZRUŠENÍ VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU
A. Informačné prahy a výstražné prahy
 
Znečisťujúca látka
Informačné prahy v µg/m3
Výstražné prahy v µg/m3
prachové častice PM10
1001
1501
oxid siričitý
-
5002
oxid dusičitý
-
4002
ozón
1803
2404
Poznámky:
1Platí ako kĺzavý priemer 12 h nasledujúcich bezprostredne po sebe.
2Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne po sebe na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
3Priemerované obdobie je 1 h.
4Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne po sebe.
B. Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia o pominutí smogovej situácie, výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o zrušení výstrahy pre závažnou smogovou situáciou
1. Častice PM10, SO2 a NO2
1.1 Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie nastanú, ak je prekročená hodnota