dnes je 24.2.2024

Input:

315/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

315/2017 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11.12. 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. a vyhlášky č. 252/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. g) sa za slovo „čas” vkladajú slová „vyjadrený v hodinách” a za slovo „emisie” sa vkladajú slová „do ovzdušia”.
2. § 4 písm. b) sa nad slovom „odpadov” dopĺňa odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a§ 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
3. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Na vymedzenie zariadenia sa vzťahujú agregačné pravidlá, ak sú pre daný druh zariadenia ustanovené.
(3) Agregačné pravidlo je pravidlo na sčítanie jednotlivých častí a súčastí zdroja na určenie celkovej kapacity zariadenia na uplatnenie emisných limitov.”.
4. V § 8 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4, ktoré znejú:
„(3) Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, menšie stredné spaľovacie zariadenia a malé spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na
a) spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
b) spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú výlučne rafinérske palivá alebo rafinérske palivá s inými palivami na výrobu energie v rafinériách minerálnych olejov a plynu,
c) regeneračné kotle v prevádzkach na výrobu celulózy,
d) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa spaliny využívajú na priame vykurovanie vnútorných priestorov na zlepšenie podmienok na pracovisku,
e) krematóriá,
f) poľnohospodárske spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menším, ktoré ako palivo využívajú výlučne nespracovaný trus hydiny,2aa
g) spaľovacie zariadenia, ako sú necestné pojazdné stroje podľa osobitného predpisu.2ab
(3) Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na spaľovacie zariadenia, ktoré sa podľa agregačných pravidiel začleňujú ako veľké spaľovacie zariadenia.
(4) Požiadavky na veľké spaľovacie zariadenia, väčšie stredné spaľovacie zariadenia a menšie stredné spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a testovania týkajúce sa týchto zariadení.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:

2aaČl. 9 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.


2abNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity