dnes je 14.4.2024

Input:

323/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

323/2017 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 382/2018 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 sa slová „kovová ortuť” vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odpadová ortuť” v príslušnom tvare.
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.”.
ČI. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 
László Sólymos v. r.