dnes je 24.2.2024

Input:

356/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

356/2010 Z.z.
[zrušené č. 410/2012 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/ 2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
(1)  Táto vyhláška ustanovuje
a)  veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje a ich kategorizáciu,
b)  jestvujúce stacionárne zdroje (ďalej len „jestvujúci zdroj”) a nové stacionárne zdroje (ďalej len „nový zdroj”),
c)  zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity,
d)  emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”) vrátane lehôt a podmienok ich platnosti,
e)  požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
(2)  Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na nové zdroje a jestvujúce zdroje, ak ďalej alebo v osobitnom predpise1) nie je ustanovené inak.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia (ďalej len „ovzdušie”) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad technologickým potrubím, výduchom, komínom a zo zariadenia na obmedzovanie emisií,
b)  fugitívnymi emisiami emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov, alebo z pracovných priestorov, napríklad odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávaním vzduchotechnikou,
c)  celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií predmetnej znečisťujúcej látky,
d)  štandardnými stavovými podmienkami - teplota 0 oC (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.
§ 3
Zoznam znečisťujúcich látok
(1)  Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity a toxické ekvivalenty pre určité znečisťujúce látky, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Plynnou znečisťujúcou látkou sa rozumie plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.
(3)  Tuhou znečisťujúcou látkou sa rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania.
(1)  Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov fyzikálne podmienky: tlak a teplota, pri ktorých sa