dnes je 20.6.2024

Input:

275/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

275/2010 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na chov alebo chovnú budovu, ktoré sú určené zároveň na chov aj na šľachtenie kurčiat.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a) chov s počtom nižším ako 500 kurčiat,
b) chov iba s chovnými kurčatami,
c) liahne,
d) extenzívny chov kurčiat v halách a vo voľných výbehoch podľa osobitného predpisu,1)
e) ekologicky chované kurčatá podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Na účel tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) chovom miesto produkcie, v ktorom sa kurčatá chovajú,
b) chovnou budovou budova v chove, v ktorej sa chová kŕdeľ hydiny,
c) kŕdľom skupina kurčiat, ktoré sú umiestnené a prítomné v chovnej budove v tom istom čase,
d) dennou mierou úmrtnosti počet kurčiat, ktoré uhynuli v chove v rovnakom dni, vrátane kurčiat utratených z dôvodov choroby alebo iných dôvodov, vydelený počtom kurčiat prítomných v chovnej budove v daný deň a vynásobený číslom 100,
e) súhrnnou dennou mierou úmrtnosti súčet denných mier úmrtnosti.
§ 3
(1) Chovné budovy musia spĺňať požiadavky uplatniteľné na chov uvedené v prílohe č. 1. Hustota zástavu kurčiat v chove alebo chovnej budove (ďalej len „hustota zástavu”), ktorou je celková živá hmotnosť kurčiat prítomných v chovnej budove v tom istom čase na 1 m2 využiteľnej plochy, nesmie presiahnuť 33 kg/m2, ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak. Vlastník chovu kurčiat (ďalej len „vlastník”) alebo držiteľ3) chovu kurčiat (ďalej len „držiteľ”) vedie záznamy pre každú chovnú budovu s uvedením
a) počtu naskladnených kurčiat,
b) využiteľnej plochy, ktorou je plocha s podstielkou kedykoľvek prístupná kurčatám,
c) hybridu šľachtenia alebo druhu kurčiat, ak je známy,
d) počtu mŕtvych kurčiat nájdených pri každej kontrole aj s označením príčin, ak sú známe, ako aj počtu kurčiat, ktoré boli utratené,
e) počtu kurčiat, ktoré ostávajú v kŕdli po odoslaní kurčiat na predaj alebo usmrtenie.
(2) Tieto záznamy sa uchovávajú najmenej tri roky a sprístupňujú sa príslušnému orgánu4) pri výkone kontroly alebo pri iných požiadavkách.
(3) Ak vlastník alebo držiteľ chová kurčatá pri vyššej hustote zástavu, ako ustanovuje odsek 1, pričom hustota zástavu nesmie presiahnuť 39 kg/m2, okrem požiadaviek podľa odseku 1 musia byť splnené aj požiadavky na využívanie vyššej hustoty zástavu podľa prílohy č. 2.
(4) Ak vlastník alebo držiteľ chová kurčatá pri vyššej hustote zástavu, ako ustanovuje odsek 1 alebo odsek 3, pričom najvyššia hustota zástavu nesmie presiahnuť 42 kg/m2, okrem požiadaviek podľa odseku 1 a požiadaviek na využívanie vyššej hustoty zástavu podľa prílohy č. 2 musia byť splnené aj tieto požiadavky:
a) počas posledných dvoch rokov sa veterinárnou kontrolou5)