dnes je 14.4.2024

Input:

232/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

232/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. septembra 2017
o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín, ich maximálne reziduálne limity v potravinách a spôsob ich používania.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín dovážaných do členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát”).
(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá a potraviny určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom. Táto vyhláška sa ďalej nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe prídavných látok do potravín, vitamínov a ostatných látok na úpravu výživovej hodnoty, ak takéto prídavné látky do potravín, vitamíny alebo látky na úpravu výživovej hodnoty nie sú uvedené v prílohe č. 1.
(4) Rozpúšťadlom sa rozumie látka určená na rozpúšťanie potraviny alebo jej zložky vrátane kontaminantov nachádzajúcich sa v potravine alebo na potravine.
(5) Extrakčným rozpúšťadlom sa rozumie rozpúšťadlo, ktoré sa používa na extrakciu potravinových surovín, potravín a pri extrakcii zložiek potravín, ktoré sa počas ďalšieho postupu výroby odstránia; po ich použití môžu v potravinovej surovine alebo v potravine pretrvávať len rezíduá týchto látok alebo ich derivátov v nevyhnutnom množstve, ktorých prítomnosť nie je zámerná, ale technologicky nevyhnutná.
§ 2
(1) Pri výrobe potravín a ich zložiek možno použiť ako extrakčné rozpúšťadlá len látky a materiály uvedené v tejto vyhláške, a to podľa podmienok a pri dodržiavaní maximálnych reziduálnych limitov uvedených v prílohe č. 1.
(2) Hexán pre potraviny musí pochádzať z destilačných frakcií získaných pri teplote 64 °C až
70 °C a musí pozostávať z acyklických nasýtených uhľovodíkov obsahujúcich šesť atómov uhlíkov.
(3) Hexán a etylmetylketón nemožno používať spoločne.
(4) Prítomnosť n-hexánu v etylmetylketóne nesmie byť väčšia ako 50 mg.kg-1.
(5) Používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel a za iných podmienok a povoľovanie iných maximálnych reziduálnych limitov extrakčných rozpúšťadiel, ako sú uvedené v tejto vyhláške, sa zakazuje.
(6) Podľa správnej výrobnej praxe možno pri výrobe potravinových surovín, potravín a zložiek potravín všeobecne použiť extrakčné rozpúšťadlá propán, bután, etylacetát, etanol, oxid uhličitý, acetón, okrem jeho používania pri rafinácii olivového oleja, a oxid dusný. Podmienky na používanie extrakčných rozpúšťadiel, ktoré možno použiť len na špecifické účely, a ich maximálne reziduálne limity sú uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1.
(7) Voda, do ktorej boli pridané látky regulujúce kyslosť alebo zásaditosť, potraviny vyznačujúce sa