dnes je 14.4.2024

Input:

319/2013 Z.z., Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon), v znení účinnom k 1.3.2018

319/2013 Z.z.
Zákon
z 12. septembra 2013
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
10/2018 Z.z.
1. 3. 2018
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh a ich používanie a pre hodnotenie účinných látok biocídnych výrobkov (ďalej len „účinná látka”) podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Orgány štátnej správy
(1) Štátnu správu pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva”),
b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia”),
c) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka”),
d) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”),
e) Slovenská obchodná inšpekcia,3)
f) Slovenská inšpekcia životného prostredia,4)
g) Národný inšpektorát práce,5)
h) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „orgán veterinárnej a potravinovej správy”),6)
i) colné úrady,7)
j) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”).
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za Policajný zbor Slovenskej republiky a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo obrany, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky každoročne do 31. januára zašlú ministerstvu zdravotníctva správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami alebo skupinou biocídnych výrobkov (ďalej len „biocídny výrobok”) a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Obsahom správy je aj informácia o prijatých opatreniach na zníženie rizika otráv biocídnymi výrobkami a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami.
Ministerstvo hospodárstva
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
a) je príslušným orgánom, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu8) a spolupracuje s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ďalej len „agentúra”),9)
b) riadi výkon štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie,
c) je odvolacím orgánom vo veciach sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania, o ktorých rozhodlo ministerstvo hospodárstva v prvom stupni,
d) povoľuje výnimky pre biocídne výrobky a ošetrené výrobky, ak je to potrebné v záujme obrany Slovenskej republiky,10)
e) plní oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu.11)
§ 4
(1) Ministerstvo hospodárstva
a) je príslušným orgánom,8) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a agentúrou v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
b) zabezpečuje hodnotenie biocídnych