dnes je 15.4.2024

Input:

345/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

345/2013 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 128/2015 Z.z.]
ZÁKON
zo 16. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 277/2005 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z. a zákona č. 180/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa veta „3Napríklad zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z. v znení zákona č. 470/2000 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.” nahrádza vetou „3Napríklad zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vrátane orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor,43”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

43§ 20, 21, 27, 28 a 66 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
3. V § 26 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) dávajú vyjadrenie k zabezpečeniu záchrannej služby podľa § 21 ods. 5.”.
4. § 31a znie:
㤠31a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.”.
5. V prílohe č. 1 časti 1 tabuľke I stĺpci Vybraná nebezpečná látka sa slová „1, 2 -dibrómmetán” nahrádzajú slovami „1,2-dibrómetán”.
6. V prílohe č. 1 časti 1 tabuľke I stĺpci Vybraná nebezpečná látka sa látka „Ropné produkty” dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ťažké vykurovacie oleje”.
7. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 345, 31. 12. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2014.
 
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.