dnes je 17.4.2024

Input:

397/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie

397/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. z) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie sa mení takto:
1. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 309/2012 Z.z.
Vizuálna kontrola, monitorovanie a hodnotenie premnoženia cyanobaktérií vo vode určenej na kúpanie
1. Monitorovanie premnoženia cyanobaktéríí
Ak sa pri vizuálnej kontrole zistí premnoženie cyanobaktérií v II. stupni podľa tabuľky č. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu B v tabuľke č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých 14 dní s postupným znižovaním až na sedem dní. Ak sa zistí premnoženie cyanobaktérií v III. stupni podľa tabuľky č. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu C v tabuľke č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých sedem dní.
2. Vzorkovanie
Vzorky na analýzu sa odoberajú podľa slovenských technických noriem.10Ak sa pri vizuálnej kontrole vyskytuje premnoženie cyanobaktérií v III. stupni podľa tabuľky č. 1, odoberie sa ďalšia vzorka vody v mieste ich najväčšieho premnoženia na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií, na stanovenie akútnej ekotoxicity a chlorofylu a. Zároveň sa planktónovou sieťou odoberie vzorka biomasy cyanobaktérií na kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií a na akútnu ekotoxicitu.
Vysvetlivky:
Tabuľka č. 1 - Hodnotenie premnoženia cyanobaktérií podľa vizuálnej kontroly
 
Stupeň
Výskyt
Opis
I.
Žiadny
Kolónie alebo vločky cyanobaktérií nie sú voľným okom pozorovateľné; priehľadnosť vody je väčšia ako 1 meter.
II.
Pozorovateľný
Vo vode sú voľným okom pozorovateľné vločky alebo zhluky kolónií cyanobaktérií; priehľadnosť vody je rovná alebo väčšia ako 1 meter.
III.
Hojný až masový
Vo vodnom stĺpci je rozptýlené a na hladine je nahromadené väčšie množstvo voľným okom viditeľných vločiek alebo zhlukov kolónií cyanobaktérií. Výskyt vodného kvetu. Na brehu môže byť naplavené väčšie množstvo zeleného kašovitého materiálu. Priehľadnosť vody je menšia ako 1 meter.
Tabuľka č. 2 - Hodnotenie premnoženia cyanobaktérií podľa laboratórnych ukazovateľov
 
Ukazovateľ
Jednotka
A
B
C
Vysvetlivky
cyanobaktérie
bunky/ml
< 20 000
20 000 až 100 000
> 100 000
1
chlorofyl a
µg/l
< 10
10 až 50
> 50
2
akútna ekotoxicita
% účinku
-
? 30
> 30
3
1. Stanovenie cyanobaktérií sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.11Súčasťou stanovenia je zoznam dominantných taxónov cyanobaktérií a rias vo vode a v biomase cyanobaktérií vrátane ich percentuálneho zastúpenia.
2. Stanovenie chlorofylu a sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.12Hodnota zistená touto metódou platí, ak vo fytoplanktóne prevládajú