dnes je 15.4.2024

Input:

259/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore, v znení účinnom k 1.4.2015

259/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. októbra 1993
o Slovenskej lesníckej komore
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
464/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení 7 novelizačných bodov
176/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 2 ods. 2
545/2004 Z.z.
12. 11. 1999
mení § 3, § 5, § 9
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
dopĺňa § 5a
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 5a
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 5, § 5a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účelom tohto zákona je pripraviť vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej lesníckej komory.
§ 2
(1) Zriaďuje sa Slovenská lesnícka komora (ďalej len „Komora”) so sídlom vo Zvolene.
(2) Komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia. Jej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
(3) Komora je právnická osoba.
(4) Na plnenie svojich úloh môže Komora nadobúdať majetok.
§ 3
(1) Členom Komory môže byť
a) fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru,
b) vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
c) iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva.
(2) Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.
DRUHÁ ČASŤ
ÚLOHA KOMORY
§ 4
(1) Komora pri plnení svojho poslania spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
a) poskytujú si navzájom potrebné informácie a odporúčania, predkladajú návrhy a odborné stanoviská týkajúce sa lesníctva,
b) spolupracujú na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky v lesníctve, pri príprave a tvorbe koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonávanie,
c) štátne orgány ustanovujú členov Komory do svojich poradných orgánov. Ich zástupcovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach Komory,
d) poskytuje poradenstvo v oblasti lesníctva.
(2) Komora vo svojej činnosti spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike a zahraničí a uzatvára s nimi dohody (o spolupráci). Spolupracuje s vedeckými inštitúciami a školami.
§ 5
(1) Komora svojim členom najmä
a) poskytuje informačné a poradenské služby v súvislosti s výkonom povolania, právne rady a v prípade súdnych sporov sprostredkuje zastupovanie pred súdom,
b) organizuje a zabezpečuje vzdelávaciu činnosť a skúšky odbornej spôsobilosti,
c) na požiadanie sa vyjadruje k odbornej spôsobilosti členov a vydáva im osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch,
d) presadzuje spoločné záujmy svojich členov a dbá o ich ochranu,
e) vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti lesníctva.
(2) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.2)
§ 5a
Zrušený zákonom č. 61/2015 Z.z. s účinnosťu od 1. 4. 2015.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY A ORGANIZÁCIA KOMORY
§ 6
Činnosť Komory riadia jej orgány, ktorými sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) predseda,
d) dozorná rada.
§ 7
(1) V územných častiach určených stanovami pôsobia oblastné lesnícke komory