dnes je 15.4.2024

Input:

203/1993 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

203/1993 Z.z.
O Z N Á M E N I E
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
výnos č. 1/1993 z 20. júna 1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
Výnos upravuje vyhotovovanie, vedenie, dopĺňanie a uchovávanie banskomeračskej dokumentácie
a)  pri týchto činnostiach s výnimkou úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaného v súvislosti s ich dobývaním,
b)  pri týchto činnostiach vykonávaných banským spôsobom:
1.  dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,
2.  podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3,
3.  práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Výnos sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby vykonávajúce uvedené činnosti.
Výnosom sa zrušujú:
1. Banskomeračský predpis Ústredného banského úradu č. 4700/1967 zo 7. júla 1967 - zoznam dohodnutých značiek banských máp (reg. v čiastke 34/1968 Zb.) v znení výnosu Slovenského banského úradu č. 2681/1990 z 12. septembra 1990 (oznámené pod č. 399/1990 Zb.).
2.  Úprava Slovenského banského úradu č. 750/1972 z 1. februára 1972, ktorou sa vydáva predpis o banskomeračskej dokumentácii pre povrchové dobývanie rúd a nerúd (reg. v čiastke 16/1972 Zb.) v znení úpravy Slovenského banského úradu č. 1074/1982 z 29. júna 1982 (reg. v čiastke 24/1982 Zb.) a v znení výnosu Slovenského banského úradu č. 2681/1990 z 12. septembra 1990 (oznámeného pod č. 399/1990 Zb.).
3.  Úprava Slovenského banského úradu č. 2750/1974 z 1. júla 1974, ktorou sa vydáva banskomeračský predpis Slovenského banského úradu pre geologický prieskum a pre ťažbu ložísk nafty a zemného plynu.
4.  Úprava banskej činnosti Slovenského banského úradu č. 3800/1986 zo 6. novembra 1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach (reg.v čiastke 27/1986 Zb.) v znení výnosu Slovenského banského úradu č. 2681/1990 z 12. septembra 1990 (oznámeného pod č. 399/1990 Zb.). Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydá úplné znenie výnosu vo forme samostatnej publikácie.
Do výnosu možno nazrieť na odbore štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na každom obvodnom banskom úrade.