dnes je 9.12.2023

Input:

§ 38 - Povinnosti držiteľa elektroodpadu

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7 § 38 - Povinnosti držiteľa elektroodpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 38

Povinnosti držiteľa elektroodpadu

(1) Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:

a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,

b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,

c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,

d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 určuje, komu, resp. kam je držiteľ elektroodpadu z domácností povinný tento elektroodpad odovzdať.

(2) Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom,