dnes je 9.12.2023

Input:

492/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

492/2006 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 170/2021 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2, § 33 ods. 1 a 5, § 35 ods. 4, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 56 ods. 7, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4 a § 97 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 28 ods. 10, § 35 ods. 3 a § 37 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „krajský úrad” vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia” v príslušnom tvare a slová „okresný úrad” vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia” v príslušnom tvare.
2. V § 6 ods. 1 sa za slovom „opatere” slovo „a” nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať” sa vkladajú slová „a vyvážať”.
3. V § 6 ods. 2 sa za slovom „výmeny” slovo „a” nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať” sa vkladajú slová „a vyvážať”.
4. V § 9 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a čeľusťové pasce”.
5. V § 9 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a do pascí”.
6. V § 9 ods. 1 písm. a) v šiestom bode sa za slovom „zrkadlá” vypúšťa slovo „a” a vkladajú sa slová „a iné oslňujúce prostriedky,”.
7. V § 9 ods. 1 písm. a) v desiatom bode sa slovo „živočíchov” nahrádza slovom „vtákov”.
8. V § 9 ods. 1 písm. a) jedenásty bod znie:
„11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,”.
9. V § 9 ods. 1 písm. a) v pätnástom bode sa za slovo „vozidiel” vkladá čiarka a slová „v pohybe a z lodí plávajúcich rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu” sa nahrádzajú slovami „motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe”.
10. V § 9 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:
„16. používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],”.
11. V § 10 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.”.
12. V § 15 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo” a za písmeno c) sa vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) na živočíchoch, ktoré sú