dnes je 9.12.2023

Input:

127/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, v znení účinnom k 13.8.2005

127/2004 Z.z.
[zrušené č. 370/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. februára 2004
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
359/2005 Z.z.
13. 8. 2005
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Sadzby pre výpočet príspevkov
do Recyklačného fondu
(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len sadzba ) pre batérie a akumulátory1) za kilogram je
a) 190 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je menšia ako jeden kilogram,
b) 8 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.
(2) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje2) je 2 Sk za kilogram.
(3) Sadzba pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá3) je 8, 20 Sk za kilogram.
(4) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály4) je 7 Sk za kilogram.
(5) Sadzba pre elektrozariadenia5) za kilogram je pre
a) veľké domáce spotrebiče
1. chladiace zariadenia ........................... 28 Sk,
2. ostatné ................................... 16 Sk,
b) malé domáce spotrebiče ..................... 20 Sk,
c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1. osobné počítače ............................. 50 Sk,
2. ostatné .................................. 40 Sk,
d) spotrebnú elektroniku
1. televízne prijímače ....................... 50 Sk,
2. ostatné .......................................... 40 Sk,
e) svetelné zdroje
1. neobsahujúce ortuť ...................... 40 Sk,
2. obsahujúce ortuť .......................... 50 Sk,
f) elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov ........................ 20 Sk,
g) hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely .................... 20 Sk,
h) zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov ................................. 40 Sk,
i) prístroje na monitorovanie a kontrolu .................................... 40 Sk,
j) predajné automaty ............................. 20 Sk.
(6) Sadzba pre výrobky z polyetyléntereftalátu, 6) polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinyl- chloridu7) je 5 Sk za kilogram.
(7 ) Sadzba pre papier a lepenku9) je 0, 60 Sk za kilogram.
(8) Sadzba pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla)10) je 0, 62 Sk za kilogram.
(9) Sadzba pre motorové vozidlo11) je 2 000 Sk za motorové vozidlo.
(10) Sadzba pre kovové obaly12) je
a) 1, 20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,