dnes je 9.12.2023

Input:

143/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

143/2013 Z.z.
zákon
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 94/2007 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 120/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. a zákona č. 350/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala sa ochrana pracovníkov1aaaa verejnosti aj za splnenia podmienok podľa osobitných predpisov,1aa”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

1aaa§ 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 355/2007 Z.z.”.
2. V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na koho sa hľadí, že nebol pre takéto trestné činy odsúdený,”.
3. V § 2 písm. h) druhom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa nepovažuje ich preprava,”.
4. V § 2 písm. h) treťom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa nepovažuje jeho preprava,”.
5. V § 2 písmeno q) znie:
„q) úložiskom jadrové zariadenie podľa písmena f) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, ktorého hlavným účelom je ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, umožňujúce ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného prostredia,”.
6. V § 2 písmeno s) znie:
„s) vyhoretým jadrovým palivom jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a bolo z nej natrvalo odstránené; vyhoreté jadrové palivo sa môže považovať za použiteľný zdroj, ktorý sa môže prepracovať, alebo sa môže určiť na uloženie, ak sa považuje za rádioaktívny odpad,”.
7. V § 2 písm. u) treťom bode a § 21 ods. 15 sa slovo „tvorby” nahrádza slovom „produkcie”.
8. § 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) prepracovaním vyhoretého jadrového paliva proces alebo operácia, ktorej účelom je extrahovať štiepne materiály a množivé materiály z vyhoretého jadrového paliva na ďalšie použitie.”.
9. V § 3 ods. 1 sa slová „právne záväznými aktmi” nahrádzajú slovami „právnymi aktmi” a