Input:

§ 71 - Povinnosti distribútora pneumatík

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 § 71 - Povinnosti distribútora pneumatík

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 71

Povinnosti distribútora pneumatík

(1) Distribútor pneumatík je povinný:

  1. zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh,
  2. informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
  3. zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
  4. dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti,
  5. odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadových pneumatík; k zhodnoteniu musí dôjsť vždy do 31. januára kalendárneho roku nasledujúceho po prevzatí odpadových pneumatík podľa § 70 písm. c),
  6. pri predaji pneumatiky oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji,
  7. uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.


Komentár k odseku 1

Obdobne ako pri povinnostiach distribútorov iných vyhradených výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, sú tieto povinnosti definované aj pre distribútorov pneumatík. Základnou povinnosťou distribútora pneumatík vo vzťahu k odpadovým pneumatikám je povinnosť zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na svojich predajných miestach [písmeno a)]. Podľa písmena b) je distribútor povinný o možnosti odovzdania odpadových pneumatík vo svojej prevádzke informovať konečných užívateľov na svojom webovom sídle na viditeľnom a dostupnom mieste. Podľa písmena c) má distribútor povinnosť zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja.

V prípade, že skladové kapacity pre odpadové pneumatiky zozbierané formou spätného zberu sú naplnené a distribútor nemôže z tohto dôvodu momentálne prevziať ďalšie odpadové pneumatiky od konečného užívateľa, je povinný podľa písmena d) sa dohodnúť s konečným užívateľom na náhradnom termíne spätného zberu.

Povinnosť distribútora ohlasovať koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvu údaje o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík sa vypúšťa a prechádza s účinnosťou od 1. mája 2017 na výrobcu odpadových pneumatík, ale len vo vzťahu ku koordinačnému centru pre prúd odpadové pneumatiky.

Od 1. 1. 2018 sa v odseku 1 upravuje úvodná veta. Distribútorom pneumatík ukladá nová povinnosť plniť si všetky svoje povinnosti na základe zmluvy s výrobcom pneumatík, ktorého keď o to požiada, výrobca pneumatík je povinný s ním túto zmluvu uzavrieť. To by malo zabezpečiť, že žiaden distribútor pneumatík nezostane nezazmluvnený.

Ďalej sa upravuje písmeno a), pričom ide o precizovanie textu. Slová „na predajných miestach” boli nepresné vo vzťahu k definícii distribútora v § 69 ods. 9 zákona. Distribútorom je aj osoba, ktorá vykonáva len výmenu pneumatík bez ich predaja.

Upravuje sa aj písmeno e). Dochádza k zavedeniu povinnosti zabezpečiť zhodnotenie odpadových pneumatík do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku. To je potrebné za účelom zabrániť možnému umelému zvyšovaniu celkového množstva vyzbieraných pneumatík o množstvo odpadových pneumatík, vyzbieraných v predchádzajúcom roku a za účelom zabrániť špekulatívnemu vytváraniu rôznych „medziskladov” vyzbieraných odpadových pneumatík za účelom ich neskoršieho predaja konkurenčným výrobcom k plneniu ich vyhradených povinností v inom období. Vzhľadom na nadväzujúce procesy (evidenčnej povinnosti do 28. februára) sa nastavila táto lehota do 31. januára


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: