Input:

366/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

366/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Evidenčná povinnosť
(1) Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2) Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.
(3) Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1) Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)
(2) Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3) Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 3
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona]
(1) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní
a) s použitými batériami a akumulátormi,
b) s odpadovými olejmi,
c) s odpadovými pneumatikami,
d) s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) s elektroodpadom,
f) s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
g) s odpadmi z polyetylénu,
h) s odpadmi z polypropylénu,
i) s odpadmi z polystyrénu,
j) s odpadmi z polyvinylchloridu,
k) s odpadmi z papiera a lepenky,
l) s odpadmi zo skla,
m) so starými vozidlami,
n) s odpadmi z kovových obalov.
(4) Ohlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: